Créez un compte pour gérer vos favoris
Your favorites

Wettelijke vermeldingen, bescherming van de privacy en AVG guidelines

Barnes Brabant

Bedrijfsidentiteit
Bedrijfsnummer BE 0722948720
Handelsnaam en bedrijfsnaam: BBW SRL

Onze contactgegevens
Barnes Brabant : Drève Richelle 118 – 1410 Waterloo

Barnes Brabant : 02/880.15.17

brabant@barnes-international.com

Geregistreerd makelaar Nicolas Frings IPI 513/295, registraties verkregen in
België – zie deontologische regels
Bank: BE62 7350 5208 6661
Tel: +32 2 880 15 17
Beroepsaansprakelijkheid en waarborg: nr. 730390160 bij AXA Belgium
Verantwoordelijke witwasbestrijding: Christophe Legein
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking: Christophe Legein


 

Bescherming van privacy en consumentenrechten onder de AVG

 

Dit gedeelte beschrijft het beleid van ons agentschap bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige gegevensverwerking.

Verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers Ons makelaarskantoor wordt vertegenwoordigd door Nicolas Frings en is gevestigd te Drève Richelle 118 – 1410 Waterloo en is geregistreerd bij de ECB onder nummer 0722948720.

De persoonlijke gegevens die de gebruiker meedeelt bij een aanvraag via onze site of tijdens een evenement georganiseerd door BARNES worden verwerkt door ons agentschap om de gebruiker te antwoorden.

De persoonlijke gegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de aanvragen behandelt. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten ons agentschap wanneer dit nodig is om de aanvraag van de gebruiker te behandelen.

Als de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat ons agentschap de aanvraag niet kan verwerken.

Als u deze voorwaarden aanvaardt, sturen wij u de gevraagde informatie, de lijst met advertenties die overeenkomen met de criteria die u zoekt en profiteert u ook van gratis informatiediensten over onze occasionele acties en de diensten van ons agentschap (nieuwsbrief, ….). Deze informatie kan worden gepersonaliseerd.

Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de site zelf. De enige gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig verstrekt. Andere informatie die mogelijk automatisch wordt verzameld, wordt alleen gedaan door statistische tools zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser en de geraadpleegde webpagina's, maar blijft volledig anoniem.

We kunnen een toegangscode en wachtwoord opslaan in een cookie. Andere informatie, zoals uw zoekcriteria of de taal die u hebt gekozen om de site te bezoeken, kan ook in de cookie worden opgeslagen (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verzonden en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt de sporen bij van de bezochte site en bevat een aantal gegevens met betrekking tot dat bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken (technische sessiecookies).

Wij kunnen ook gegevens over u verwerken van derden, zoals de media (immoweb, immovlan, enz.). Deze gegevens worden alleen aan ons doorgegeven na een verzoek via de formulieren die beschikbaar zijn op hun respectieve sites. Mits uw toestemming kan uw e-mailadres door het agentschap worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Aan het einde van de opdracht kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de eigenaar van het onroerend goed in overeenstemming met artikel 2.7° van het Koninklijk Besluit van 12.01.2007 en zullen niet worden bewaard door de makelaar na de genoemde opdracht.

De informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zal dus nooit worden doorverkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens zullen echter op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de houder.

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die we ontvangen op onze site. De gegevens worden verwerkt met behulp van computers of IT-hulpmiddelen en volgens procedures en organisatiemethoden die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden. Toegang, naast de toegang die is voorbehouden aan de Gegevensverwerker, kan in sommige gevallen worden verleend aan bepaalde categorieën personen die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeembeheer) of aan externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, koeriersdiensten, hostingproviders, IT- bedrijven, communicatiebureaus) die, indien van toepassing, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. Een bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder.

Al onze werknemers/medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die door middel van een hyperlink met de onze zijn verbonden.

Gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te leveren.

Remarketing

Wij maken gebruik van een digitale reclamedienst genaamd remarketing, uitgevoerd door externe reclamebureaus zoals Google AdWords en AdRoll. Deze dienst maakt op anonieme wijze gebruik van de persoonsgegevens van de Gebruiker om de Gebruiker advertenties voor deze website te tonen op basis van parameters zoals de browsegeschiedenis van de Gebruiker op barnes-brabant.com.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, kunt u hier bezwaar tegen maken op het moment van verzamelen of op elk gewenst moment daarna door uw browservoorkeuren aan te passen. Google biedt de mogelijkheid om u automatisch af te melden voor advertenties die zijn gericht op centra van interesse of door "remarketing". Ga naar de volgende pagina om u af te melden: Google Privacycentrum

Als u vindt dat onze site dit handvest niet respecteert, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met ons bureau op het adres dat op de site staat vermeld.

De persoonsgegevens die ons in staat hebben gesteld om proactief contact met u op te nemen, zijn aanwezig in de openbare ruimte of zijn ons vrijwillig meegedeeld. Het gebruik ervan is uitsluitend bedoeld om het eerste contact en de vrijblijvende presentatie van onze diensten mogelijk te maken. Als u bezwaar maakt (per e-mail: rgpd@BARNES.com) en/of niet antwoordt, worden de gegevens niet bewaard en zal ons agentschap geen verdere verzoeken doen.

Update

Ons agentschap verbindt zich ertoe dit handvest regelmatig bij te werken om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wetgeving, jurisprudentie of technische ontwikkelingen. Enkel de laatste versie zal gelden.

Rechten van de houder van persoonsgegevens

De houder van persoonsgegevens erkent eerlijk en volledig te zijn geïnformeerd over de verwerking van deze gegevens door het makelaarskantoor. Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten:

  • Het recht van de betrokkene op toegang tot zijn of haar gegevens. Dit betekent het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of de gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot de gegevens.
  • Het recht op rectificatie van onjuiste informatie en aanvulling van onvolledige gegevens.
  • Het recht om iemands gegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden) als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere grondslag (wettelijke verplichting) is voor de verwerking), als de persoon het recht uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking, enz.
  • Recht op beperking: wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog wel nodig zijn. Wanneer een dergelijke beperking, die in principe tijdelijk is, wordt ingesteld, mogen de gegevens alleen worden verwerkt, behalve voor opslagdoeleinden, met toestemming van de betrokkene of om specifieke redenen.
  • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de gegevens die hij/zij heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder dat de oorspronkelijke voor de verwerking verantwoordelijke dit kan verhinderen. De betrokkene kan verzoeken dat zijn/haar gegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere worden verzonden.
  • Recht om bezwaar te maken: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, waardoor ze de verwerkingsverantwoordelijke kunnen vragen om te stoppen met de verwerking van hun gegevens en in elk geval bezwaar kunnen maken tegen klantenwerving.

U hebt te allen tijde toegang tot uw rechten om uw gegevens te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via :

Barnes Brabant

Per post naar het volgende adres Drève Richelle 118, 1410 – Waterloo
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: brabant@barnes- international.com

Of bel ons op +32 2 880 15 17

Er zal zo snel mogelijk en ten laatste binnen een maand na ontvangst van de aanvraag een antwoord worden gegeven via hetzelfde communicatiekanaal.

Er zal geen betaling worden gevraagd, tenzij de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig (repetitief karakter) zijn.

 


 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze site is een informatiesite die zowel bestemd is voor klanten van ons agentschap als voor niet-klanten, hierna "internetgebruikers" genoemd. Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit handvest (algemene voorwaarden en privacybeleid) en verbindt zich ertoe dit na te leven.
De gebruiker wordt eraan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het internet en dat het aan elke internetgebruiker is om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen.

Verwerking van verzoeken en/of informatie

Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie in de volgende gevallen voorwaardelijk te maken, op te schorten of te weigeren:

  • Onvolledige of onjuiste informatie;
  • Duidelijk foutieve of fantasievolle informatie;

De bovenstaande lijst is niet uitputtend.

Diensten

De diensten en goederen die op de site worden aangeboden, worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven.

De afbeeldingen op de site hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de service die overeenkomt met de verzoeken van de gebruiker.

Disclaimer – beperking van aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract die zou kunnen volgen in geval van onjuistheid van de meegedeelde informatie of overmacht…

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze site is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of doorgegeven. Alle gegevens (tekst, geluid of beeld) op de pagina’s van deze site zijn het exclusieve eigendom van ons agentschap of zijn partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding, behalve voor persoonlijke doeleinden, van het geheel of een deel van de inhoud van deze site op welke drager of via welk procedé dan ook, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder met zich meebrengt.

Contacteer ons

Wenst u informatie over Barnes Brabant, ons vastgoed of ons agentschap?